Wymiana intelektualna

Wymiana intelektualna

Idea współdziałania rozumiana jako proces uwspólniania myśli, widoczna zarówno w teorii Piageta, jak i u Wygotskiego, związana jest z lingwistyczną koncepcją intersubiektywności. Istotą intersubiektywności jest wspólne rozumienie tematu, osiągane przez ludzi pracujących razem i wzajemnie uwzględniających swoje teorie. Koncepcja intersubiektywności pojawiła się w dyskusji prowadzonej zarówno przez badaczy o orientacji neopiagetowskiej, jak i sięgających obecnie do dzieł Wygotskiego. Według Piageta efekty interakcji społecznej zależą od możności logicznego argumentowania występującego u dzieci o odmiennych punktach widzenia. W swoich wczesnych pracach Piaget ujmował ten proces jako trudny dla dziecka w stadium przedoperacyjnym. „Wyjaśnieniem tego faktu jest to, że wszystkie dowodzenia, relacje logiczne itd., które w tym wypadku muszą być przeprowadzone jawnie, stoją w opozycji do egocentryzmu dziecka w wieku poniżej 7 lat”. Piaget stwierdził, że w stadium operacji konkretnych (od 7 do 11 — 12 roku życia) dzieci stają się zdolne do współpracy i uzgadniania punktów widzenia. Utrzymywał on, że istnieje ścisła odpowiedniość pomiędzy rozwojem operacji logicznych i zdolnością do współpracy. Wyodrębnił trzy warunki, które decydują o tym, że w toku wymiany intelektualnej osiągane jest zrównoważenie. Po pierwsze, partnerzy powinni mieć wspólną skalę wartości intelektualnych pozwalających im na rozumienie terminów w tym samym znaczeniu. Zakłada to konieczność posługiwania się zarówno podobnym językiem, jak i podobnym systemem pojęć, co otwiera możliwość wzajemnego przekładania różniących się między sobą pomysłów. Po drugie, partnerzy powinni zrozumieć konieczność utrzymywania tych swoich propozycji, które nie przeczą sobie samym i dla których poszukują oni uzgodnienia swoich propozycji lub znajdują fakty usprawiedliwiające różnice punktów widzenia. Po trzecie, między partnerami powinna istnieć taka wzajemność, w której propozycje każdego z nich są traktowane jako wymienialne.

Pozostałe artykuły o szkole i edukacji: