Funkcja ludyczna

Funkcja ludyczna
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

SAMA WYPOWIEDŹ

Wielofunkcyjna instrumentalizacja sprawia, że ta sama wypowiedź może mieć zarazem, na przykład, cele zabawowe, poznawcze i propagandowe, zręcznie ze sobą zespolone. Bogactwo tych funkcji, ich wewnętrzne zhierarchizowanie preferu­jące funkcje poznawcze, w tym zwłaszcza autoteliczne czy demitologizujące, sprzy­jać może rzeczywistej nobilitacji komunikacji audiowizulanej. Jednak cecha wielo­funkcyjnej instrumentalizacji bynajmniej nie przysługuje wyłącznie przekazom twórczym i odkrywczym. Odnosi się w równej mierze do przekazów skądinąd ubo­gich, opartych na standardowych schematach, odwołujących się do utartych stereo­typów, a ich skuteczność, jeśli znajdą tylko odpowiedni grunt i sprzyjające okoli­czności, wydaje mi się nie do przecenienia. (Albowiem odbiorca mało kompetentny z trudem rozpoznaje starannie maskowane funkcje, nie ma dystansu w stosunku do składanych mu propozycji, łatwo im ulega, w tym zwłaszcza takim ofertom, które sam łatwo akceptuje. Natomiast odbiorca kompetentny potrafi rozszyfrować ukryte założenia instrumentalne, umiejętnie dystansuje się zarówno wobec propo­zycji odrzucanych, jak i aprobowanych, selekcjonuje oferty komunikacyjne według jawnych, uświadamianych kryteriów.

Pozostałe artykuły o szkole i edukacji: